پرسش: آیا مهارت های مورد نیاز در زمینه تکنیک های تصمیم گیری و برنامه ریزی خطی برای کسب و کار را دارید؟

راه حل: آموزش تکنیک های تصمیم گیری و برنامه ریزی خطی با استفاده از نرم افزار Excel

 

پرسش: آیا کسب و کار شما در زمینه تهیه گزارشات تصمیم ساز مدیریتی برای مدیران ارشد توانمند می باشد؟

راه حل: آموزش گزارشگری مالی پیشرفته با استفاده از نرم افزار Excel

 

پرسش: آیا کسب و کار شما در زمینه تهیه مدل های مالی برای تصمیم گیری مدیران ارشد دچار ضعف می باشد؟

راه حل: آموزش ساخت مدل های مالی پیشرفته  با استفاده از نرم افزار Excel