ارزش گذاری شرکتها

ارزشگذاری به معنای درک ارزش جاری (سهام) شرکت ها است. این کار از روش های متعددی انجام می شود و تحلیلگرانی که ارزش شرکت ها را برآورد می کنند به عوامل متعددی مثل مدیریت کسب و کار، برآورد از درآمدهای آتی شرکت، ارزش بازاری دارایی ها و ساختار سرمایه شرکت ها توجه می کنند.

همچنین در این راستا، مفهوم ارزش ذاتی سهام شرکت ها مطرح می شود که متاثر از درآمد آتی شرکت ها و سایر عواملی است که در قیمت بازاری (تابلو) شرکت ها لحاظ نشده است. درواقع تحلیل ارزش سهام شرکت ها به این معناست که درک کنیم قیمت آنها پایین تر یا بالاتر از ارزش واقعی آنها است یا خیر.

جالب است بدانیم فرآیند ارزشگذاری هم در مورد بخش سهام و هم در مورد بخش بدهی انجام می شود و برای تحقق اهداف دیگری در ادامه مسیر صورت می گیرد. این اهداف می توانند، ادغام و تملک، بودجه بندی سرمایه، تحلیل سرمایه گذاری یا گزارش دهی مالی به صاحبان سرمایه باشد.

.