ارزشگذاری شرکتها

اسکار وایلد می گوید: ” قیمت همه چیز را می دانیم اما ارزش آن را نمی دانیم.”

ارزشگذاری نقش مهمی درتحلیل خرید یا تملیک سهام شرکت ها ایفا می کند.معمولا سرمایه گذاران زمانی که می خواهند در شرکتی سرمایه گذاری، تملیک یا از آن خارج شوند در ابتدا ارزش ذاتی(واقعی) آن را محاسبه می کنند. ارزش شرکت ها تابعی از اطلاعات مرتبط با شرکت، صنعت و بازار است.
ارزشگذاری صحیح سهام شرکت ها به موارد ذیل منجر می شود:

1- خرید سهامی که قیمت آن بیش از ارزش بازار است.
2- فروش سهامی که قیمت بازار آن بیش از ارزش آن باشد.

جالب است بدانیم فرآیند ارزشگذاری هم در مورد بخش سهام و هم در مورد بخش بدهی انجام می شود و برای تحقق اهداف دیگری در ادامه مسیر صورت می گیرد. این اهداف می توانند، ادغام و تملک، بودجه بندی سرمایه، تحلیل سرمایه گذاری یا گزارش دهی مالی به صاحبان سرمایه باشد.

تیم رامان با تحلیل بنیادین شرکت های بورسی و غیربورسی و مدل سازی مالی پیشرفته و تهیه گزارش های ارزشگذاری سهام شرکت به صورت تعاملی (Interactive) به سرمایه گذاران در خرید، تملیک یا فروش شرکت ها کمک نموده است.

به خاطر داشته باشیم مدل سازی مالی و تحلیل حساسیت در فرآیند ارزشگذاری شرکت ها بسیار مهم است که تیم رامان نه تنها در این زمینه پیشتاز عمل کرده است بلکه با آموزش فرآیند مدل سازی و گزارش ارزشگذاری شرکت ها کمک شایانی به تحلیل گران مالی و سرمایه گذاری برای ارزشگذاری سهام شرکت ها نیز می نماید.