جذب شریک/ سرمایه گذار

  • شرایطی وجود دارد که صاحبان مشاغل با وجود ایده های نو و توسعه ای برای کسب کار درآمد زای خود به جهت کاستی منابع قادر به ادامه فعالیت خود نیستند در این شرایط افراد با بررسی های پیوسته سرمایه گذاران بالقوه پس از احراز شرایط مشخص، می توانند با کمی سازی مدل مالی و حقوقی جدید، اقدام به جذب شریک کنند.
  • همچنین شرایطی وجود دارد که جهت ایجاد شرکتی جدید، نیاز به تامین مالی از چند گروه از سرمایه گذاران وجود داشته باشد در این شرایط، معرفی گروه های سرمایه گذاران مشابه، شرکت آزمایی آنها و خدمات مشاوره ای در ایجاد بهترین ساختار شراکت از سوی گروه مالی نوآفرین رامان صورت می پذیرد.