جذب نقدینگی از بازار سرمایه

متاسفانه وقتی صحبت از نقدینگی برای کسب و کار می شود صاحبان مشاغل بلافاصله به فرصت های دریافت تسهیلات از بانک ها فکر می کنند حال آنکه برای جذب نقدینگی مورد نیاز در بسیاری موارد، ابزارهای تامین مالی مطلوبی آنهم با هزینه مناسب در بازار سرمایه وجود دارد که میتواند مورد بهره برداری قرار گیرند. به عنوان مثال، بسیاری شرکت ها، دارایی های مانند مطالبات یا تجهیزات ارزشمندی دارند که علیرغم غیرمولد بودن می تواند پشتوانه تامین مالی آنها باشد یا در بعضی موارد واگذاری درصد کمی از سهام شرکت حتی 10 درصد می تواند راهگشای تامین منابع بالایی برای صاحبان شرکت ها باشد.
بهره مندی از فرصت های تامین مالی ترکیبی از محل سهام و بدهی در بازار سرمایه ایده ای کاربردی در جذب منابع است که گروه مالی نوآفرین رامان در این فرآیند پس از بررسی شرایط بنیادین شرکت ها، مناسب ترین مسیر تامین منابع را در اختیار آنها قرار داده و در تمامی مراحل اجرایی تا ورود نقدینگی به شرکت، در کنار شما خواهد بود.