پرسش: آیا در انتخاب فناوری تولید،تکمیل محصول،پذیرش یا رد پیشنهاد،جایگزینی ماشین آلات و پروژه های سرمایه ای مشکل دارید؟

راه حل: تهیه پیش بینی درآمد و هزینه گزینه های موجود و محاسبه و مقایسه تفاضلی سود خالص عملیاتی و انتخاب گزینه ای با بیشترین سود عملیاتی برای کسب و کار

 

پرسش: آیا برای استفاده بهینه از دارایی ها و منابع کسب و کار خود طی یکسال مالی آینده برنامه ای دارید؟

راه حل: تهیه بودجه جامع به تفکیک بودجه های عملیاتی و مالی در راستای جلوگیری از بحران های آتی و شناسایی گلوگاه های کسب و کار

 

پرسش: آیا تاکنون به بررسی و تجزیه و تحلیل اقلام بهای تمام شده کسب و کار و اثرات آن بر روی سود عملیاتی پرداخته اید؟

راه حل: تهیه گزارش تجزیه و تحلیل اثر تغییرات سطح تولید،قیمت فروش،هزینه های ثابت و متغیر تولید بر درآمد کل کسب و کار(C.V.P)