پیش بینی آینده سهام به وسیله هوشمند سازی

آینده سهام شرکت خود را چگونه ارزیابی می کنید؟ شرکت شما به کدام سمت می رود؟ آیا اثرات برنامه های رشد و توسعه کسب و کارتان را بر روی قیمت هر سهم بررسی کرده اید؟ آیا برای روند رشد سهام شرکت تان برنامه ای دارید؟ هدف قیمتی سهام با توجه به برنامه های بلندمدت و میان مدت استراتژیک و مالی شرکت چقدر است؟ ما به شما کمک می کنیم که بر مبنای برنامه های استراتژیک کسب و کار، آینده قیمت سهام را به صورت هوشمند پیش بینی و آن را از نوسانات زیاد و نامتعارف دور کنید.

تحلیل بهینه‌ترین روش تامین مالی

اتخاذ تصمیمات خوب و مناسب سرمایه گذاری، وظیفه ی اصلی مدیران مالی است. تصمیمات سرمایه گذاری با شناسایی موقعیت های سرمایه گذاری که اغلب پروژه های سرمایه گذاری نامیده می شود، شروع می شود.یک مدیر مالی موثر، باید کسب و کار را به سمت پروژه هایی که ارزش بیشتری نسبت به سرمایه گذاری اولیه آنها ایجاد می کند، هدایت کند. همانطور که بیان گردید یکی از وظایف مدیران مالی، اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری است؛ اما وظیفه ی دیگر مدیران مالی تامین مالی است و این دو وظیفه مکمل یکدیگرند؛ به این معنی که تصمیمات سرمایه گذاری نیاز به منابع مالی دارند. به عبارت دیگر، استفاده از چه مقدار بدهی و سرمایه، ثروت سهامداران را حداکثر می کند؟ چگونه شرکت می تواند وزن مناسب را برای تامین مالی از طریق بدهی، سهام ممتاز و سهام عادی تعیین کند؟ کمترین نرخ میانگین موزون هزینه سرمایه(WACC) برای کسب و کار شما چقدر است؟

خریدهای اهرمی (LBO) در راستای خلق ارزش

خریدهای اهرمی(LBO) یکی از روش های نوین در مدیریت مالی جهت رشد و گسترش کسب و کارها بدون استفاده از منابع حقوق صاحبان سهام می باشد. در خریدهای اهرمی شرکت با استفاده از اهرم مالی و بدون استفاده از منابع داخلی خود نسبت به تملیک یک کسب و کار در راستای تکمیل رنجیره ارزش یا خلق ارزش برای سهامداران خود اقدام می نماید. در خریدهای اهرمی بازپرداخت تامین منابع مالی صورت گرفته از محل افزایش ارزش سهام شرکت تملیک شده در بورس اوراق بهادار و سود تقسیمی آن خواهد بود. آیا برای یک خرید اهرمی آمادگی دارید؟