پرسش: عملکرد کسب و کار خود را چگونه ارزیابی می کنید؟

راه حل: بررسی عملکرد کسب و کار شما بر مبنای افزایش ثروت سهامداران نه رشد سود خالص

 

پرسش: آیا برای رشد و گسترش کسب و کار خود برنامه ای دارید؟

راه حل: تهیه برنامه های استراتژیک مالی کوتاه مدت و بلند مدت با استفاده از اهرم ها یا افزایش سرمایه در راستای ماموریت و چشم انداز کسب و کار

 

پرسش: آیا در تامین سرمایه در گردش کسب و کار خود مشکل دارید؟

راه حل: تهیه برنامه مدیریت نقدینگی شرکت بر پایه مدیریت حساب های دریافتنی و پرداختنی تجاری و چرخه عملیات کسب و کار