• فارسی
  • English

Head Office +98 61 91015075

UK Office +44 20 38074803

Email info@ramangroup.ir

مدیریت سرمایه گذاری

گروه مالی نوآفرین رامان > مدیریت سرمایه گذاری

سرمایه گذاری ارزش آفرین

یکی از رویکرد های جدید در حوزه سرمایه گذاری، مالی سازی و شیوه سرمایه گذاری(Investment Style) توسط افراد حقیقی و حقوقی است. درآمد محور بودن سهام شرکت های سرمایه پذیر از دو نگاه مورد توجه است اول سود نقدی شرکت ها که سالیانه پرداخت می شود و دوم ارزش سهام شرکت ها که با توجه به شرایط و اطلاعات مورد افشا شرکت ها تغییر می کند شرکت نوآفرین رامان با نگاه بر تمامی جزئیات و چالش های موجود در شرکت ها بهترین مسیر راهبری در این دو حوزه را ارائه می دهد تا مدیران در بازه زمانی مطلوب بیشترین افزایش درآمد را تجربه کنند.

تنوع بخشی بین المللی

راهکارهای سرمایه گذاری بین المللی و مناطق Offshore هم اکنون آنطور که باید و شاید در کشور بطور منسجم ارائه نمی شود. متخصصین این دو حوزه بطور متمرکز از بازار سرمایه داخلی و بین المللی همچنین شرایط درآمدزایی و پتانسیل های آنها آگاه نیستند. گروه مالی نوآفرین رامان برای اولین بار به گردآوری تمامی دانش اجرایی لازم در ابن بخش ها پرداخته تا به شکل یکپارچه از پتانسیل های تمامی بخش ها استفاده کند.

مانیتور و متعادل سازی پورتفوی

مباحث مربوط به بهینه سازی پورتفوی در کشور عمدتاً در خصوص پورتفوهای بورسی هلدینگ ها یا شرکت های سرمایه گذاری ارائه می گردد حال آنکه خدمات بسیار متنوع و ارزش آفرین در بهینه سازی پورتفوی غیر بورسی شرکت های هلدینگ و سرمایه گذاری قابل اجرا است که با پیچیدگی خاص خود می تواند تغییرات شگرفی در افزایش ثروت این دست از شرکت ها ایجاد کند.

تجزیه و تحلیل محیط اقتصادی

شرایط بنیادی شرکت ها، با توجه به صنعت مورد فعالیت، تغییر و تحولات منطقه و جهانی و سایر شرکت های فعال در حوزه عملیاتی قابل درک است. صنایع مختلف چالش های مربوط به خود را دارند. ترکیب پتانسیل های موجود در محیط داخلی و بین الملل با رویکرد سرمایه گذاری، مشارکت یا خروج از نکاتی است که به عنوان زیرساخت اولیه، توسط گروه مالی نوآفرین رامان مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرد.

سرمایه گذاری خارجی

در بسیاری از شرکت ها بخصوص انواع بین المللی مشارکت در سرمایه گذاری در قالب شرکت های Joint Venture Company) JVC) انجام می شود. مدلسازی بهترین حالت مشارکت در سرمایه گذاری با توجه شرایط طرفین از نکات ظریفی است که می تواند در بلندمدت مزایا و لطمات گسترده ای برای شرکت های ایجاد کند.

بازار مشتقات مالی

همانطور که می دانیم بازار مشتقه در بین الملل با اختلاف معنی دار نسبت به بازار نقدی مورد توجه سرمایه گذاران قراردارد. در شرایط رکودی که قیمت ها با افت مواجه می شوند یا در شرایطی که احتمال شناسایی ضرر به سبب نوسانات قیمتی وجود دارد پوشش ریسک از طریق ابزارهای مشتقه قابل مدیریت است.